NederlandsEnglish

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Veste Services niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Veste Services garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Veste Services wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Veste Services links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Veste Services worden aanbevolen.

Veste Services aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Veste Services niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op Veste Services.nl worden getoetst aan een aantal criteria. Lees meer over de criteria en reglement linkbeleid Veste Services.

Informatie gebruiken

Veste Services behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logoís). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veste Services of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Veste Services behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan ons te melden. Zo kan Veste Services vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.

Hoe meld ik een zwakke plek in het ICT-systeem van Veste Services?

Als je een kwetsbaarheid ontdekt in het ICT-systeem van Veste Services, vragen wij je om:

Maak geen misbruik van de ontdekking

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

Wat doen wij bij een melding van responsible disclosure?

Heb je een melding gemaakt over een zwakke plek in ons ICT-systeem? Dan gaan het wij daar als volgt mee aan de slag:

Deze website gebruikt cookies om site-functionaliteit te optimaliseren en je de best mogelijke ervaring te bieden. Meer info in de cookie- en privacyverklaring.