NederlandsEnglish

Algemene voorwaarden Veste Services

Den Haag, 21 maart 2023 - Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor alle diensten, leveringen, producten of services door 'Veste Services'.

Inhoud

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid en geldigheid
 3. Het tot stand komen van overeenkomsten
 4. Algemene verplichtingen van Opdrachtnemer
 5. Verplichtingen van Opdrachtgever
 6. Geheimhouding
 7. Intellectueel eigendom
 8. Financiële bepalingen
 9. Reclames
 10. Leveringstermijn
 11. Aansprakelijkheid
 12. Opzegging
 13. Vervaltermijn
 14. Wijziging algemene voorwaarden
 15. Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Veste Services en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan Veste Services opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door Veste Services aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

2.2 Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst met Veste Services komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging door Veste Services retour is ontvangen of op het moment dat door Opdrachtgever op een andere wijze, doch uitsluitend schriftelijk, haar aanvaarding kenbaar maakt.

Artikel 4. Algemene verplichtingen van Opdrachtnemer

4.1 Veste Services zal haar diensten naar beste weten en kunnen verrichten en Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde staan.

4.2 Veste Services houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert Veste Services Opdrachtgever over eventuele veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die Veste Services ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

4.3 Veste Services houdt van de opdracht een dossier bij. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, zal Veste Services de bescheiden die zij van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen aan deze retourneren.

Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal Veste Services op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en is gehouden om bescheiden, welke Veste Services overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht betrekking heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Veste Services ter beschikking te stellen.

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Veste Services ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Veste Services en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

6.2 Tenzij daartoe door Veste Services voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud alle al dan niet schriftelijke uitingen van Veste Services, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van deze bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.3 Veste Services en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Veste Services behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 beschreven producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan het directe doel waarvoor deze zijn bestemd.

Artikel 8. Financiële bepalingen

8.1 In de overeenkomst wordt het met de opdracht gemoeide honorarium van Veste Services vastgelegd.

8.2 Het honorarium van Veste Services, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Veste Services hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en Veste Services verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

8.3 Veste Services behoudt zich het recht voor om, in geval van een met Opdrachtgever afgesloten overeenkomst in abonnementsvorm, jaarlijks het honorarium te verhogen met het voor dat jaar van toepassing zijnde indexcijfer. Ook behoudt Veste Services zich het recht voor om op basis van ontwikkelingen in de markt, stijgende kosten of anderszins zijn honorarium aan te passen. In de in de vorige zin van toepassing zijnde gevallen, verplicht Veste Services zich om Opdrachtgever vooraf hierover te informeren, uiterlijk 1 maand voordat genoemde wijzigingen van kracht worden.

8.4 Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van Veste Services. De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.5 Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan de Veste Services toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan Veste Services aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

8.6 Alle door Veste Services in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever.

8.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Veste Services daartoe aanleiding geeft, is Veste Services gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Veste Services te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Veste Services gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Veste Services uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.8 Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Indien de werkzaamheden van Veste Services reeds zijn gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogt met 30% van het resterende offertebedrag.

Artikel 9. Reclames

9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan Veste Services kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Veste Services de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 10. Leveringstermijn

10.1 Veste Services voert de opdracht uit conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Veste Services is jegens Opdrachtgever aansprakelijk:

11.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Veste Services, is Veste Services voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van Veste Services sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Veste Services voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Veste Services onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Veste Services.

Artikel 12: Opzegging

12.1 Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 maand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Veste Services recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Veste Services zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Veste Services, zal Veste Services in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Veste Services extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan Veste Services te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Vervaltermijn

13.1 Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Veste Services, in verband met het verrichten van werkzaamheden door Veste Services, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. Wijziging algemene voorwaarden

14.1 Veste Services is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door Veste Services gewijzigde Algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Veste Services te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Veste Services en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Veste Services is gevestigd. Veste Services heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

15.2 Op de overeenkomst tussen Veste Services en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Deze website gebruikt cookies om site-functionaliteit te optimaliseren en je de best mogelijke ervaring te bieden. Meer info in de cookie- en privacyverklaring.